Algemene voorwaarden

1 Definities

Deze algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van 'NID'.

NID: Nordic Interior Design, a division of Service Masters bv, gevestigd te 2640 Mortsel (België) aan de Heirbaan 47 E, Het BTW-identificatienummer is BE0478.160.708.

Website: de website van NID: www.nordicinteriordesign.com.

Koper: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid die een Overeenkomst met NID aangaat terzake van de levering van een zaak of dienst.

Producten: de zaken en/of diensten die NID op grond van de Overeenkomst aan Koper levert.

Overeenkomst: de op afstand gesloten overeenkomst tussen NID en Koper.

Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van mogelijke inkoop- of andere algemene voorwaarden van Koper, van toepassing op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met NID .

2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van NID van toepassing zijn op bepaalde producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan prevaleren de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met NID zijn overeengekomen.

2.4 NID behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2.5 NID is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een Overeenkomst.

3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 De Overeenkomst komt tot stand als NID de bestelling van de Koper per e-mail aan het door de Koper opgegeven e-mailadres heeft bevestigd.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.

3.3 Een order van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan, indien hij precies heeft aangegeven welk Product hij wil ontvangen en de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website (hierna: “het Bestelformulier”) en het Bestelformulier volledig ingevuld door NID is ontvangen.

3.4 Informatie (visueel, schriftelijk, mondeling of anderszins) met betrekking tot (de belangrijkste kenmerken van) de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan of (weer)gegeven. NID garandeert echter niet dat de Producten volledig in overeenstemming met die informatie zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen, zoals bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage.

4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

4.3 Koper is de prijs verschuldigd die NID in het e-mailbericht als bedoeld in art. 3.1 heeft medegedeeld. NID behoudt zich het recht voor kennelijke (schrijf)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst te corrigeren.

4.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten per bestelling staat op de Website vermeld. De kosten van bezorging komen voor rekening van de Koper.

4.5 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn niet toegestaan, tenzij:

de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of

Koper de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5 Betaling

5.1 Alle prijzen dienen door Koper bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voordat NID volledige betaling heeft ontvangen, kan Koper geen enkel recht doen gelden op uitvoering van de Overeenkomst door NID. De wijze waarop Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, wordt aangegeven op de Website. Ten aanzien van het gebruik van bepaalde betalingsmogelijkheden kunnen nadere voorwaarden gelden met betrekking tot de aflevering en de daaraan verbonden kosten. Dit zal duidelijk op de Website worden meegedeeld.

6 Levering en leveringstijd

6.1 NID zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

6.2 De door NID op welke wijze dan ook opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn.

6.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

6.4 Indien een zaak die tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer de zaak weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

6.5 Leveringen vinden plaats op het afleveradres bij bestelling door de Koper opgegeven.

6.6 Zodra de zaken op het overeengekomen afleveradres zijn bezorgd, gaat het risico van verlies, beschadiging of diefstal over op Koper. Indien de zaken tevergeefs op het overeengekomen afleveradres worden aangeboden dan wel op het postkantoor of bij de buren van Koper (indien Koper zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico van verlies, beschadiging of diefstal op de Koper over op het moment waarop de zaken tevergeefs op het overeengekomen afleveradres zijn aangeboden dan wel zijn bezorgd op het postkantoor of bij de buren van Koper.

6.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6.8 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door NID bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door NID teruggenomen.

7 Zichttermijn/retourneren

7.1 Ingeval van koop op afstand zal aan de Koper na de ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van dertig (30) dagen worden gegeven binnen welke termijn koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de koop op afstand te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q. terug te zenden.

7.2 Artikel 7.1 is niet van toepassing op de koop op afstand van zaken die:

Zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper, zoals bijvoorbeeld op maat gemaakte kleding en andere producten of speciaal voor de Koper bestelde producten;

Duidelijk persoonlijk van aard zijn, waaronder tevens begrepen, zaken die reeds door de koper gebruikt zijn;

Door toedoen van de Koper beschadigd zijn geraakt;

Door toedoen van de Koper onvolledig zijn geworden.

7.3 Indien de Koper de koop op afstand krachtens artikel 7.1 ontbindt, draagt NID zorg voor de restitutie van het aankoopbedrag binnen 30 dagen nadat NID de teruggezonden producten retour heeft ontvangen. Indien de gehele bestelling (dus niet slechts enkele producten uit de betreffende bestelling) worden geretourneerd binnen de zichttermijn heeft de Koper tevens recht op vergoeding van de toezendkosten. De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

8 Overmacht

8.1 In het geval van overmacht is NID niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van NID onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en daardoor het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.

9 Intellectuele eigendom

9.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten en op de Website berusten bij NID, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NID, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. Het is Koper evenmin toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in art. 9.1 genoemde informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten of uit de Website te verwijderen of te wijzigen.

9.3 NID verklaart dat naar haar beste weten de door haar aan Koper ter beschikking gestelde Producten geen inbreuk maken op in Nederland en België geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. NID vrijwaart Koper tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op de bewering dat door NID ter beschikking gestelde Producten inbreuk maken op een in Nederland en België geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat Koper NID onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan NID. Als in rechte onherroepelijk vast staat dat de door NID aan Koper ter beschikking gestelde Producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of als naar het oordeel van NID een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, kan NID, naar haar keuze, onder meer het betreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat Product voort te zetten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende Product, zonodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.

9.4 Iedere verplichting tot vrijwaring door NID vervalt, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een Product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NID.

10 Privacy

10.1 NID zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. NID neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.2 NID acht het van groot belang om de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

10.3 NID hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

10.4 Tenzij Koper daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal NID de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten van derden en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve wanneer zij daartoe verplicht is krachtens wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak of indien Koper voor betaling op krediet heeft gekozen. In dit laatste geval zal een kredietcontrole door een derde partij worden uitgevoerd.

10.5 Het staat Koper immer vrij aan NID te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post aangeven. Mutaties worden binnen 4 weken ingevoerd en verwerkt als zulks technisch haalbaar is.

10.6 Indien Koper aan NID te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal NID zulks respecteren.

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van NID of overeenkomsten gesloten met NID worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

12 Contact en diversen

12.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Nordic Interior Design, a division of Service Masters bv, Heirbaan 47E, 2640 Mortsel of naar het e-mailadres [email protected].

12.2 Eventuele vragen of klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van de op de Website gepresenteerde Producten, zullen door NID in behandeling worden genomen. NID zal eventuele klachten proberen zo spoedig mogelijk naar tevredenheid van Koper op te lossen en Koper hierover telefonisch, per e-mail of schriftelijk berichten.

12.3 NID is telefonisch (telefoonnummer: +32 486 28 82 01) en per e-mail bereikbaar. NID streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.

 
 
iDEAL PayPal MasterCard Visa Bank transfer Bancontact / Mister Cash SOFORT Banking Maestro Belfius KBC ING HomePay
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Taal
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu